مهاجرت به آمریکا از طریق کار (شرایط ویزا 2022)

عظیمی(1387) در تحقیق با عنوان« بررسی انگیزه­های مهاجرت به خارج از کشور در استانهای شمالی ایران» ضمن بررسی خصوصیات افراد علاقه­مند به مهاجرت به خارج، گرایشات و رفتار مهاجرتی آنها را در ارتباط با عواملی مانند علل و انگیزه­های مهاجرت، کشور یا کشورهای مقصد، چگونگی مهاجرت، نحوه اقدام افراد برای مهاجرت، میزان آگاهی متقاضیان مهاجرت از شرایط کار و زندگی کشورهای مقصد، آشنایی با فرایند مهاجرت و آگاهی از خطرات احتمالی مهاجرت مورد مطالعه قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که تمایل به مهاجرت به طور معکوس با رضایت شغلی، احساس امنیت شغلی، احساس رضایت از زندگی، درجه مشارکت سیاسی- اجتماعی، سال­های اشتغال به دانشگاه و عوامل مداخله­گر رابطه دارد. آراسته (1380) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی رضایت شغلی و عوامل مهاجرت اعضای هیأت علمی فارغ التحصیلان خارج از کشور» در بین 481 نفر از اعضای هیأت علمی دانش آموخته­ی خارج از کشور انجام داده، حاکی از آن است که علاوه بر عوامل شغلی( فرصت پیشرفت) و عوامل شخصی( رفاه فردی و خانوادگی)، متغیر های دیگری مانند آزادی شغلی، آزادی علمی و شرایط اجتماعی- سیاسی بهتر، از جمله عوامل زمینه ساز مهاجرت اعضای هیأت علمی است(آراسته،1380). نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای جمعیتی مورد بررسی( سن، وضعیت تأهل و قومیت) متغیر وضعیت تأهل با گرایش به مهاجرت رابطه معناداری داشته است.

توصیف مشخصات جمعیت شناختی افراد نمونه به شریح زیر میباشد: 54درصد از جمعیت نمونه مرد و 46درصد زن هستند. اطلاعات به دست آمده حاکی ازآن است که تمام متغیرهای جمعیت شناختی با تمایل به مهاجرت دارای رابطه معناداری میباشند. بسیاری از مهاجران حتی زمانی که به صورت قانونی به کشور دیگری مهاجرت می کنند و مجبور به ترک کشورشان می شوند به ناچار با برخی از دلبستگی هایشان مثل دوستان، خانواده و… از آنجا که ترکیه ویزا نمیخواهد و سفر به آن در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تقریبا رایگان است، حتی میتوانید پیش از تصمیم نهایی چند شهر را امتحان کنید و در آخر تصمیم خود برای اقامت و زندگی را نهایی کنید.

یافته های تحقیق نشان می­دهد که مهاجرت به خارج از کشور مورد اقبال بسیاری سایت mohajerat100 از جوانان می­باشد. او کارش را با مسأله نظری یا تحقیق کاربردی شروع می­کند و با اندازه گیری تجربی و تحلیل داده­ها، خاتمه می­دهد .(Neuman,1999:231)جامعه آماری شامل ساکنان 30-18 ساله شهرهای شیراز و ارسنجان میباشند. برای سنجش متغیر گرایش و تمایل به مهاجرت، نظریه­های متفاوتی آورده شدکه هر یک از جنبه ای به بررسی این مسأله میپردازند. یافته­های او نشان میدهد، چهار متغیر سطح کیفی زندگی، دموکراسی، توسعه فرهنگی و درآمد، قدرت پیشگویی عضویت افراد در دو گروه مهاجر و غیر مهاجر را دارد. در این میان مهمترین دلیل مهاجرتی افراد نمونه؛ ادامه تحصیل بوده است جوان بودن اکثر متقاضیان و هدف تحصیلی به عنوان مهمترین دلیل مهاجرتی برای اکثریت آنها، حکایت از آن دارد که فرصتهای تحصیلی موجود در داخل هنوز بازار تقاضای تحصیل را به ویژه در سطوح تحصیلات تکمیلی کفایت نمی­کند و یا اینکه با توجه به میزان بالای نرخ بیکاری در میان افراد تحصیل کرده، جوانان گرایش به تحصیل در خارج را دارند. میزان تحصیلات: افراد با تحصیلات لیسانس در مقایسه با گروههای دیگر تحصیلی دارای گرایش به مهاجرت بیشتری بودهاند و چنین به نظر میرسد که علت آن ادامه تحصیل یا پیدا کردن شغل بودهاست.

30درصد دیپلم، 24 درصد فوق دیپلم، 41 درصد لیسانس و 5 درصد در سطح فوق لیسانس بوده اند. امکان تحصیل در مقطع دکتری برای دانشجویانی فراهم است که در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شده اند. به طور کلی اگر زیر 30 سال هستید و سابقه کار ندارید ممکن است بهترین روش مهاجرت به کانادا برای شما، تحصیل در مدارس، کالج ها و دانشگاه های کانادا باشد. از بین متغیر ها ی فرهنگی و اجتماعی نیز رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، تحصیلات والدین، میزان استفاده از رسانه­های جمعی، نگرش نسبت به جایگاه علم درایران، احساس تعلق به وطن، نگرش نسبت به عدالت جنسیتی، نگرش نسبت به حقوق بشر، ابعاد چهارگانه دینداری با متغیر وابسته رابطه معناداری داشته اند. نابرابری در زیر ساختارهای فنی ، نابرابری در سخت افزارهای کامپیوتری ، نابرابری در دسترسی به تسهیلات اینترنت و نابرابری در تولید علم و دانش. مهاجرت متخصصان به کشورهای توسعه یافته نتیجه افزایش تعامل جهانی و نابرابری جهانی پایدار میان ملت ها که هر دو بازتاب روند تعامل جهانی شدیدی هستند، میباشد. همچنین نتایج نشان می­دهد که نابرابری اطلاعاتی ناشی از جهانی شدن از طریق مقولات ذیل به فرار مغزها می­شود.

محسنی تبریزی و ماندانا عدل(1385) تحقیقی را با عنوان« بررسی عوامل روان شناختی اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های شهر تهران به مهاجرت به خارج از کشور» در بین کلیه اعضای هیأت علمی رسمی شاغل در دانشگاه­های دولتی شهر تهران که شامل 1814نفر بوده انجام داده­اند، نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از اعضای هیأت علمی بوده که به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده­اند. جواهری و سراج زاده(1380) در تحقیقی تحت عنوان« عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت خارج از کشور» با یک نمونه 1522 نفری از دانشجویان دانشگاه های ایران و با روش تحلیل ثانویه به بررسی پرداخته­اند. ذکایی در مقاله ای که در سال 85 با عنوان« جوانان، جهانی شدن و مهاجرت های بین المللی: پژوهشی در میان نخبگان جوان» به رشته تحریر درآورده، اذعان می دارد که مهاجرت به عنوان تجربه ای از مصرف مکان و فضا، راه حلی است برای پر کردن فرصت های زندگی، در میان طیفی از نخبگان جوان، که با انتخاب آن به دنبال ارتقای سرمایه های فرهنگی و انسانی خویش و حفظ تمایز خویش هستند. افراد نمونه دلایل مهاجرت خود را چنین عنوان کرده اند: فرصت های تحصیلاتی در امریکا(87 درصد)، فقدان آزادی­های اجتماعی در ایران(46 درصد)، فشار های سیاسی و مذهبی به ترتیب 15 و 12 درصد از علتها را به خود اختصاص داده است و 4/71 درصد معتقد بودند که اگر یک موقعیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی مناسبی در ایران دریافت کنند، به ایران باز خواهند گشت(.(Shirazi& Mossayeb, 2006 در تحقیقی که شاه آبادی و همکاران در سال 2006 با عنوان« بررسی عوامل فرار مغزها( یک مطالعه موردی از ایران)» انجام داده است.

به منظور توصیف و تحلیل دادهها، از نرم افزار spss استفاده شدهاست و آزمونهای اسپیرمن، کای اسکوار، مان ویتنی و کروسکال والیس و برای تحلیل چند متغیره تأثیر همزمان متغیرهای مستقل( گرایش به مهاجرت به صورت اسمی و دو وجهی) بر وابسته از رگرسیون لوجستیک استفاده شدهاست. عوامل برانگیزنده مهاجرت : شامل اوضاع اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و آموزشی کشور می­باشد.- به این ترتیب که چناچه نارضایتی از هر یک از این عوامل در داخل کشور بیشتر باشد، باعث شده که فرد نمونه آن را انتخاب کند وآن را عامل برانگیزنده مهاجرت خود بیان کند- که هر کدام از طریق چند گویه اندازهگیری شدهاست.

با این حال آمریکا توانسته است در میان سایر کشورها رتبه برتر در زمینهی بیشترین میزان جذب مهاجران در سال 2015 را به خود اختصاص دهد (47 میلیون نفر) و این آمار یعنی 19.1 درصد از آمار جهانی مهاجران (244 میلیون نفر). بر اساس آمار رسمی، ترکیه همچنین میزبان بیشترین تعداد پناهجو است – نزدیک به 4 میلیون نفر در سراسر جهان. کشور عمان با داشتن شاخص های انسانی و رفاهی بالا از جمله کشورهایی می باشد که بیشترین اهمیت را به پزشکان و متصدیان حوزه ی سلامت می دهد. علاء الدینی و همکاران(1380) در تحقیقی با عنوان “میزان تمایل به مهاجرت و علل آن در بین پزشکان” انجام داده اند، مطالعه به صورت پیمایش پستی بر روی نمونه­ای تصادفی از پزشکان 94-24 ساله ثبت شده در نظام پزشکی شامل5482 نفر انجام شده و نتایج بر روی 2789 پرسشنامه جمع آوری شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. به بررسی عواملی که بر روی فرار مغزها از ایران به کشورهای اروپایی در طول سالهای 1382-1352 تأثیر داشته پرداخته اند. همچنین تأثیر عوامل جمعیت شناختی روی عوامل برانگیزنده مهاجرت و همچنین روی گرایش به مهاجرت کنترل شدهاست.

در این پژوهش علت گزینش طیف سنی 30-18 ساله، این بوده که افراد استقلال کافی جهت تصمیم گیری برای مهاجرت به خارج داشته باشند. متقاضیان پس از مطالعه نکات مهم مهاجرت به عمان و افزایش آگاهی خود در این زمینه می توانند جهت اقدام، با موسسه ملک پور تماس تلفنی برقرار نموده و از مشاوره تلفنی رایگان در این زمینه برخوردار شوند. در نظر گرفتن نکات مثبت کارهای پیشین به بارورتر شدن پژوهش حاضر کمک خواهد کرد. GCF در ایران و کشورهای اروپایی تأثیر مثبتی داشته روی افزایش روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور. همان روابطی که موقعیت های مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند میدهد که هر رویداد محلی تحت تأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند، شکل میگیرد و برعکس(گیدنز،1380: 77). جهانی شدن، حداقل با فرایند نوگرایی همزمان است و از اینرو آغاز آن به قرن 16 برمیگردد وشامل فرایندهای نظاممندکردن اقتصاد، روابط بین الملل در بین دولتها و ظهور یک فرهنگ و آگاهی جهانی است. ایران هم مانند کشورهای دیگر در این زمینه تغییرات چشمگیری دیده است. عباسی(1382) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی جامعه شناختی گردش نیروی کار ماهر در سطح بین المللی با تأکید بر پیمایشی در زمینه فرار مغز­ها در ایران» با تکیه بر اطلاعات 42 کشور جهان- 27 کشور فرستنده و 15 کشور دریافت کننده­ی مهاجر- به مطالعه پدیده­ی مورد نظر پرداخته است.

با دریافت ویزای کار در آمریکا است که درهای ورود به این بازار بزرگ برای شما باز خواهد شد. اما در حالت کلی و به طور خلاصه مسیرهای مهاجرتی مجددا باز شده و همچنین بسیاری از کشورها مرزهای خود را به روی حتی گردشگران نیز باز نمودهاند. پس پیشنهاد می شود حتی پس از سابمیت پروفایل تان همچنان در پی افزایش مهارت ها و به دنبال آن امتیازتان باشید تا هرچه تا هرچه سریعتر دعوتنامه برایتان ارسال شود. خبر خوب این است که نیازی نیست به هر دو زبان مسلط باشید و سطح مهارت زبانی شما نیز به برنامهی مهاجرتی شما بستگی دارد. بالاترین سطح مهارت از 0 شروع میشود. شروع واضحترین تاریخچه مهاجرت به کانادا به سدههای 16 تا 18 میلادی و با انتقال تعداد زیادی از مهاجران فرانسوی و همچنین بریتانیایی به این کشور بر میگردد که این مهاجرتها بیشتر برای توازن بین تعداد انسانها در هر سرزمین و منابع محیط زیست صورت پذیرفت.

همچنین تمایل به مهاجرت به طور مستقیم با وضعیت اقتصادی- اجتماعی، عوامل دافعه و جاذبه همبسته هستند. صالحی عمران(1384) در تحقیقی با عنوان« بررسی نگرش اعضای هیأت علمی درباره دلایل مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور » که جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران بوده؛ با توجه به دو دسته از عوامل رانش (دافعه های داخلی) و عوامل کششی (جاذبه های خارجی)اشاره می­کند که عواملی نظیر « عدم توجه اجتماعی به ارزش فعالیت های علمی؛ نبود تسهیلات لازم برای پژوهش، پایین بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعیض و نابرابری» به طور «خیلی زیاد» و «زیاد» به عنوان عوامل رانشی در مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور مؤثر بوده­اند.

دریافت ویزای آمریکا و استرالیا؛ کدامیک آسان تر است؟ با گرفتن ویزای تحصیلی و تحصیل در مراکز آموزش عالی سوئیس است. باید به این نکته اشاره کرد که روش تحصیل در کشور آمریکا موجب اخذ اقامت دائم یا پاسپورت نخواهد شد و همه دانش جویان برای اخذ اقامت دائم و در نهایت تابعیت باید در این کشور پس از اتمام تحصیلات خود مشغول به کار شوند. اما اگر متقاضی قرارداد خود با کارفرما را تمدید کند میتواند اقامت خود را نیز تمدید کرده و در نهایت نیز میتواند آن را به اقامت دائم تبدیل کند. همچنین میتوانید فرم ارزیابی مهاجرت را پر کرده تا مشاورین ما با شما تماس بگیرند. و پژوهشهای خارجی مثل: شیرازی و مصیب، پاوان، یهودا و نارش تنها به بررسی مهاجرت نخبگان و قشر متخصص کشور پرداخته شده و از بررسی و سنجش گرایش به مهاجرت افراد عامهی جامعه صرف نظر شده؛ که در پژوهش حاضر نمونه ما افراد عادی جامعه می­باشند و تمایل این افراد به مهاجرت­های بین المللی سنجیده شده است. تا قبل از این که همسرم را ببینم، قصد ازدواج نداشتم تا این که روزگار ما را در برابر هم قرار داد. آنان معتقد هستند که این سه مورد به طور نزدیکی با هم ارتباط دارند(ظهیری نیا، 1383: 62-56). چارچوب نظری آلپورت با یک مدل سه قسمتی دانش، گرایش و رفتار کار میکند.

همچنین از دید بسیاری، شهر لندن جدای از مدرنیزه و پیشرفته بودن بالای آن، به دلیل زیباییهای فراوانش که بیشتر ناشی از حفظ بافت کلاسیک شهر و جاذبههای توریستی آن است، همانند یک اثر هنری و تابلوی نقاشی کم نظیر در مقیاس یک شهر از دید بسیاری تلقی میگردد. نسبت فوق برای استان فارس طی سالهای یاد شده 71 درصد بوده که نشانگر این است که استان فارس در گروه استانهای توسعه یافته کشور قراردارد. شغلی که در همان استان اخذ نموده اند، سریعتر از دیگران بتوانند اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند. روش تحقیق این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نمونه 350 نفر از افراد علاقمند به مهاجرت به خارج از کشور در سه استان گیلان، مازندران و آذربایجان شرقی بوده که به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این تحقیق با سطح اطمینان 95 درصد، احتمال خطای 5 درصد و با این فرض که50 درصد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند، حجم نمونه برای شیراز 400 نفر و برای ارسنجان370 نفر بدست آمد، که جمعاً 770 نفر نمونه ما را تشکیل دادند و نمونه گیری به روش تصادفی از نوع چند مرحلهای طبقه­ای منظم صورت گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار