واحد پول سوئد کرون است

پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار می تواند درخواست را بپذیرد ویا آن را رد کند. صنایع بانکداری، ارتباطات و حملونقل، نقش ویژهای در بهبود اقتصاد آن داشته و صنایع دیگری نیز نظیر خودروسازی، تولید لوازمخانگی، پوشاک، لوازم الکترونیکی، محصولات پتروشیمی، گردشگری و جاذبههای توریستی و مواد غذایی در این کشور روبهرشد هستند.… ادامه خواندن واحد پول سوئد کرون است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار